News

STAFF DETAILS FOR RECORDS 2017-18

Sr. No Std Name DOB DOJ
1 Principal Mrs. Savita H Travis 13.09.1981 06.01.2008
2 Coordinator Mrs. Renuka Darvekar 07.02.1978 06.01.2011
3 Clerical staff Ms. Sapna Mali 30 .11.1989 09.06.2016
4 Clerical staff Ms. Vrushali Suresh Mutha 11.05.1978 04.01.2017
5 Play Group Mrs. Tarannum Shaikh 16.08.1979 07.01.2014
6 L.Kg A Mrs. Vaishali Zende 22.11.1978 06.15.2012
7 U.Kg A Miss. Poonam Daswani 10.10.1981 06.13.2013
8 U.Kg B Mrs. Archana Bhika 14.10.1981 06.11.2015
9 I-A Mrs. Neelima Karmakar 19.11.1986 06.12.2017
10 I B Miss. Jaswinder Gill 23.09.1991 07.01.2015
11 I-C Ms. Gulnaz Khan 13.10.1994 12.17.2016
12 II-A Mrs. Meenakshi Tripathi 04.09.1990 06.27.2016
13 II B Miss. Minaz Shaikh 02.12.1992 11.11.2013
14 II-C Mrs.Shampa Basuri 21.03.1987 03.27.2016
15 III-A Ms. Khushnuma sayyed 16.01.1995 05.25.2015
16 III B Mrs. Deepika Shriram 18.04.1991 04.27.2017
17 III C Mrs. Diana Allwyn Mascarenhas 02.04.1990 06.06.2017
18 IV A Mrs. Anita Singh 28-11-1985 06.01.2017
19 IV B Ms. Navneet kaur Ladhar 21-07-1988 06.01.2017
20 IV C Ms. Priya Sharma 01.09.1993 05.25.2017
21 V A Mrs. Ujwala Alhat 02.09.1975 05.25.2015
22 V B Mr. Shyamsundar Khangane 01.06.1985 05.26.2014
23 V C Mrs. Deepmala Dmello 10/10/1982 04.05.2017
24 VI A Ms. Bhavana Ajwani 25.03.1995 04.15.2017
25 VI B Mrs. Rupa Roy 05.02.1972 06.01.2015
26 VI C Mrs. Priyanka Gorpode 11.02.1995 04.01.2017
27 VII A Mrs. Harleem Wazir 14-01-1992 14.04.2017
28 VII B Ms. Jeena John 21.01.1991 05.16.2016
29 VII C Ms.Neha Masani 22.06.1991 07.14.2015
30 VIII A Ms. Mable Lobo 02.09.1991 06.10.2015
31 VIII B Mrs. Saba Muzammil Inamdar 30.10.1991 06.12.2017
32 IX A Ms. Shamim Shaikh 02.01.1974 01.08.2016
33 IX B Mrs. Teksara Dhungana 30.11.1980 06.03.2014
34 X A Mrs. Shweta Khan 24-09-1986 04.03.2017
35 Skating Mr. Jeevak Bhosale 18.17.1988 05.26.2010
36 Drawing Ms. Kanchan Janardan Amole 12.12.1981 06.12.2017
37 Karate Mr. Hiralal Lashkare 09.4.1990 06.06.2016
38 Singing Mrs. Ankita Tambe 03.09.1980 01.07.2016
39 Singing Mr.Rajiv Tambe 07.02.1973 01.07.2016
40 Riffle Shooting Mr.Bidhan 02/10/1987 02.07.2016
41 Librarian Mrs. Rohini Wagh 20.03.1988 04.11.2017
42 German Mrs. Prajakta Deshmukh 01.03.1989 04.01.2017
43 Computer Mrs. Satyaseela Yagnamurthy 09.01.1977 06.06.2016
44 P.T. Mr. Balkrishna Hande 14.04.1992 08.01.2014
45 Hindi Ms. Pinky Yadav 14.08.1990 06.01.2017
46 Marathi Mrs. Pallavi Gaikwad 21.08.1987 24.04.2017
47 German Ms. Sherya Pathak 13.11.1994 04.01.2017
48 Ms. Sujata Phunde 30.05.1995 06.04.2017
49 Counsellor Mrs. Krithika Anant Padmanathan 01.12.1987 06.01.2017